• Orientació i informació a les famílies sobre els diferents recursos de salut mental infantil i juvenil de les Illes Balears.
 • Acompanyament i seguiment en el procés d’atenció a la persona, abans, durant i després del diagnòstic.
 • Acompanyament i orientació dels joves en el trànsit a la vida adulta.
 • Promoure la creació i gestió d’un centre de dia.
 • Realització de tallers de competències per a la vida i habilitats socials.
 • Orientació professional i suport a la inserció laboral.
 • Servei d’oci i temps lliure.
 • Formació als pares i cuidadors perquè puguin desenvolupar les habilitats necessàries per atendre els seus fills i intercedir eficaçment per a ells.
 • Formació i orientació a germans i altres familiars propers.
 • Ajuda mútua (GAM) entre els familiars per tal de donar-se suport entre els membres i propiciar també canvis personals i socials.
 • Servei de respir familiar.
 • Promoció de serveis de salut mental de qualitat adequats a les necessitats dels infants i joves, i de les seves famílies.
 • Detecció a temps i prevenció de totes aquelles manifestacions que posin en risc la salut mental dels infants i adolescents.
 • Accions formatives dirigides a voluntaris i professionals de salut, justícia, serveis socials, educació, serveis assistencials i d’oci per millorar l’atenció i implicar-los en la detecció i prevenció.
 • Participació en els òrgans de planificació de l’atenció a la salut mental, tant a nivell de serveis com a nivell de planificació estratègica.
 • Advocar perquè a l’escola, institut, universitat o altres centres formatius disposin dels suports i les adaptacions necessàries per poder participar en el procés educatiu amb igualtat d’oportunitats.
 • Foment i creació de ponts per una adequada coordinació i treball en xarxa entre tots els implicats, perquè tots anem en la mateixa direcció: família, sanitat, educació, benestar social, justícia…
 • Participació en la creació i gestió de programes d’atenció a la infància i adolescència en diferents àmbits.
 • Accions dirigides a la societat en general perquè que es visualitzin les necessitats dels infants i joves amb problemes de salut mental.
 • Sensibilització de la població per eliminar l’estigma i les barreres associades amb els trastorns mentals dels infants i adolescents, i de la salut mental en general.
 • Identificació i abordatge de les principals barreres i escletxes dels serveis.
 • Suport als infants i joves amb trastorns mentals “rars”, i a les seves famílies, perquè puguin ésser orientats i tractats per especialistes.
 • I totes aquelles activitats que puguin servir per a la promoció i defensa de la salut mental dels infants i joves de les Illes Balears i de les seves famílies.